สถานีอนามัยบ้านโนนรัง ต.สาวะถี ขอนแก่น http://nonrungmuangkk.siam2web.com/

2011-07-03

                                   

       


ยินดีต้อนรับ(nonrung) 20091227_61397.gif                            

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี  

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

วิสัยทัศน์

     สร้างทีมงานคุณภาพ บริการดุจญาติมิตร พิชิตโรคติดต่อ ก่อความร่วมมือในชุมชน

พันธกิจ

     1.สร้างทีมงานที่มีคุณภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

     2.บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างมีมาตรฐาน ใกล้บ้านใกล้ใจ

     3.สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ที่ตั้ง

    บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

    โทร.04-3448023

บุคลากร

ผังโครงสร้างองค์กร

รพ.สต.บ้านโนนรัง  ตำบลสาวะถี 

                                                

 

นางจันทวาส  โคตรชุม 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานบริหารงานทั่วไป/บุคคล 

งานแผนงาน/ประเมินผล/นิเทศ 

งานกฎหมายสาธารณสุข/รับเรื่องร้องทุกข์ 

งานพัฒนาบุคลากรและคุณภาพบริการ

งานผู้สูงอายุ/อาชีวอนามัย/แพทย์แผนไทย 

งานอาคารสถานที่/งานสาธารณสุขมูลฐาน 

งานวิชาการและข้อมูลข่าวสาร/IT

งานนโยบายและแผน/วิเคราะห์จัดทำสถิติ

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

งานสารบรรณ / งานวิจัยสาธารณสุข

งานฝึกอบรมนักศึกษา/อสม

  

  

  

  

                                                                    

นางดรุณี คำมี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางสาวแสงดาว อามาตรกัน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายกรกต ผิวพุ่ม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

งานรักษาพยาบาล

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

งานวางแผนครอบครัว

งานอนามัยแม่และเด็ก/งานพัฒนาการเด็ก

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

งานธาลัสซีเมียและออทิสติก

งานสุขภาพจิต/งานผู้พิการ

งาน IC /งานมะเร็งเต้านม, ปากมดลูก

งานวัสดุ/พัสดุ/ครุภัณฑ์

งานยาและเวชภัณฑ์(คลังใหญ่)

  

  

  

  

งานอนามัยโรงเรียนและทันตสาธารณสุข

งานวัสดุ/พัสดุ/ครุภัณฑ์

  

  

  

  

  

  

งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

งานควบคุมโรคติดต่อ

งานควบคุม/ป้องกันโรคติดเชื้อ

งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา

งานการเงินและบัญชี/บัญชีเกณฑ์คงค้าง

งานรวบรวมรายงาน/ข้อมูล 18 แฟ้ม

งานยาเสพติด

งานยาและเวชภัณฑ์(คลังเล็ก)

งานประกันสังคม

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

งานโภชนาการและไอโอดีน

งานชันสูตร /งานสร้างเสริมสุขภาพ

 
 
 
                 

 

นางสายันต์  เรืองนา

พนักงานแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง 

 

นางสาวพนิดา  ป้องซ้าย

พนักงานบันทึกข้อมูล

งานแพทย์แผนไทย 

งานข้อมูลข่าวสาร/IT

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 
ข้อมูลทั่วไป 
            ๏หมู่บ้านรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน
                          หมู่ที่10 บ้านหนองปิง      ประธานอสม. นายบุญถม  บุตรพรม
                          หมู่ที่11 บ้านโนนรัง        ประธานอสม. นายอุดม  ศิริขันแสง
                          หมู่ที่12 บ้านโนนตุ่น       ประธานอสม. นางกิ่งไผ่ 
                          หมู่ที่13 บ้านเพี้ยฟาน      ประธานอสม. นายอุไร  วรดินา
                          หมู่ที่14 บ้านลาดนาเพียง   ประธานอสม. นายเจริญ  ผุยโสภา
                          หมู่ที่15 บ้านหินขาว        ประธานอสม. นางอรอนงค์  ซ้ายเส
                          หมู่ที่16 บ้านโนนรัง        ประธานอสม.นางสุภีร์  สมกลาง
                          หมู่ที่18 บ้านหนองปิง      ประธานอสม. นายสงสาร  โคตรหนองปิง
                          หมู่ที่20 บ้านลาดนาเพียง  ประธานอสม. นายวรเดช  กันทำ
                          หมู่ที่22 บ้านโนนรัง        ประธานอสม. นางทองปักษ์  เหมือนพิมพ์
                ๏จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 7,782 คน
                ๏จำนวนโรงเรียน 5 โรง
                ๏จำนวนวัด 6 วัด   
                ๏จำนวนอสม. 127 คน 
                ๏ชมรมสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกาย 10 ชมรม
              สมาชิก 320 คน
                ๏แกนนำตรวจเต้านม  50 คน
                ๏แกนนำนักเรียน 50 คน
                ๏แกนนำควบคุมลูกน้ำยุงลาย 127 คน
                ๏จำนวนชมรมผู้สูงอายุ 10 ชมรม สมาชิก 330 คน
                 
 
ประธานอสม.10หมู่บ้าน
*************************************************
   
 
ประธานอสม.โซนเหนือ(สอ.โนนรัง)ร่วมบริจาคโลหิต
 *************************************************
 

(nonrung) 20091227_55351.jpg(nonrung) 20091227_55379.jpg (nonrung) 20091227_55485.jpg (nonrung) 20091227_55507.jpg

 กิจกรรมออกกำลังกาย
 

Google


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 20,316 Today: 11 PageView/Month: 137

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...